Uppförandekod

Robot System Products AB har som grundläggande ambition att stå för sunda värderingar. Vi övervakar arbetsmiljön konti-nuerligt och förespråkar generellt sett ett etiskt och miljömed-vetet handlande. Detta dokument syftar till att bekräfta vår inställning, vilken ska motsvara, eller överträffa, intressenters krav och förväntningar. Uppförandekoden gäller för RSP såväl som för våra leverantörer och kommuniceras via interna möten, kund- och leverantörsbesök samt vår webbplats.

Anställdas rättigheter

Lagstiftningen i de länder där vi och våra leverantörer är verksamma ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Förekomst av barnarbete, tvångs-arbete, diskriminering eller kränkande särbehandling accepteras inte.

Löner och andra anställningsvillkor ska vara avtalsenliga och jämlika. Arbetstiden ska hållas inom den lagliga gränsen med hänsyn till veckovila och övertid. Anställda har sin fulla rätt att organisera sig fackligt utan att det på något sätt påverkar löne- eller arbets-villkor negativt.

Alla anställda ska ha samma rätt att uttrycka åsikter och bidrar kontinuerligt till ett sunt arbetsklimat genom att ta sitt ansvar och informera ledningen när frågor och problem uppstår. Regelbundna skyddsronder genomförs, dels internt, dels via externa ombud.

Affärsetik

RSP accepterar inga former av korruption, mutor eller utpressning. Gällande lagar samt god etik ska vara vägledande för både oss och våra samarbetspartner.

Miljöhänsyn

Vi respekterar miljölagarna och arbetar dessutom med ständiga förbättringar inom vårt certifierade miljöledningssystem. Vi separerar olika typer av avfall och beaktar miljö-konsekvenserna i samband med nya projekt samt vid nykonstruktion och inköp.

Ola Wallster
CEO
Robot System Products

Varukorg
Scroll to Top